Liên kết web
Số lượt truy cập

20

1867291

Hoạt động Khoa học

Thông báo về việc thay đổi thể thức xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

21/04/2020
Trước yêu cầu đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng xuất bản Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như xuất phát từ thực tế hoạt động xuất bản, năm 2019, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới đã làm Hồ sơ cải tiến kỳ xuất bản, khuôn khổ và số trang in trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho phép và đề nghị với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí đã nhận được Công văn số 2092/KHXH-TCCB của Viện Hàn lâm ký ngày ngày 23 tháng 10 năm 2019 trả lời đồng ý với đề xuất cải tiến Tạp chí và Công văn số 4190/BTTTT-CBC ký ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc thay đổi nội dung trong Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới và Công văn số 380/BTTTT-CBC ngày 11 tháng 02 năm của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí được điều chỉnh thể thức xuất bản, cụ thể như sau:

 

1) Điều chỉnh kỳ xuất bản Tạp chí  bản tiếng Việt từ 02 tháng/kỳ (6 số/năm) thành 03 tháng/kỳ (4 số 1 năm);

 2) Thay đổi khuôn khổ Tạp chí từ 16cm x 24cm thành 19cm x 27cm;

3) Tăng số trang Tạp chí bản tiếng Việt từ 96 trang thành 144 trang mỗi kỳ;

4) Tăng số trang Tạp chí bản tiếng Anh từ 80 trang thành 96 trang mỗi kỳ.

 

Tạp chí  trân trọng thông báo tới các nhà Khoa học, các Cộng tác viên và Bạn đọc.

 

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới