Liên kết web
Số lượt truy cập

19

142719

Hoạt động Khoa học

Hội thảo quốc tế: "Tăng cường sự tham gia xã hội trong chăm sóc người cao tuổi: Đối thoại chính sách và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam, Nhật Bản và Vương quốc Anh" (25/05/2018)

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam diễn ra nhanh trong bối cảnh nước ta vẫn là một nước có mức thu nhập trung bình thấp. Sự chuyển đổi nhân khẩu học do già hóa dân số này đang và sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, là thách thức lớn với hệ thống an sinh của Việt Nam, khi hiện chỉ có khoảng 30% người cao tuổi được hưởng lương hưu và trợ cấp, còn rất nhiều người cao tuổi vẫn phải tự lao động kiếm sống hoặc dựa vào gia đình.

Hội thảo khoa học “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng” (28/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), sáng ngày 5/3/2018, tại 27 Trần Xuân Soạn, Đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (KHXH-GĐ/16-19/02) do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chủ trì, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”.

Hội thảo khoa học: Thực trạng và các yếu tố tác động đến bạo lực gia đình hiện nay (28/03/2018)

Ngày 6/2/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học công bố một số kết quả bước đầu của đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/04). Đề tài do TS Đặng Thị Hoa làm Chủ nhiệm và thuộc chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quản lý.

Hội thảo khoa học “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển” (22/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 16/3/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển”.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (02/01/2018)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, trong tháng 11 năm 2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu hệ 10 đề tài cấp cơ sở năm 2017. Thành viên Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu gia đình và giới trong và ngoài Viện. Trong số các đề tài cấp cơ sở, tám đề tài thuộc chủ đề lịch sử gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 và hai đề tài thuộc chủ đề nghiên cứu luận án của cán bộ hiện đang là nghiên cứu sinh.

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 2017 : THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (06/12/2017)

Chiều ngày 24/11/2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017: “Thực hiện quyền được đối xử công bằng và đảm bảo an toàn của lao động nữ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam” do TS. Trần Thị Hồng làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở gồm có: GS.TS.Nguyễn Hữu Minh (Chủ tịch hội đồng), GS.TS.Trịnh Duy Luân (Phản biện 1), TS.Trần Thị Minh Thi (Phản biện 2), PGS.TS.Lê Ngọc Văn (Ủy viên hội đồng), TS.Đặng Thị Hoa (Ủy viên hội đồng).

HỘI THẢO KHOA HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ GIỮA KỲ NĂM 2017, VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI (13/10/2017)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017, ngày 25/9/2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ báo cáo kết quả sơ bộ hệ 8 đề tài cơ sở và cấp Bộ độc lập năm 2017 theo hai chủ đề: (1) Nghiên cứu về hôn nhân và gia đình; và (2) Trẻ em và phụ nữ với cộng đồng và xã hội.

Hoạt động nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2016 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (27/06/2017)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016, trong hai ngày 7-8/12/2016, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2016 của Viện. Tham gia các Hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Viện, đại diện phòng QLKH và HTQT và các thành viên của đề tài.

Đề tài: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (26/05/2017)

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (KHXH-GĐ/16-19/04) do TS. Đặng Thị Hoa làm chủ nhiệm- Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì thực hiện là một trong số các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đề tài cấp Bộ: “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” (26/05/2017)

Đề tài cấp Bộ “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/10) thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì. Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 5950/VPCP-KGVX ngày 8/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm nhận diện những đặc điểm cơ bản của gia đình Việt Nam và xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay và thập niên tiếp theo; đồng thời đề xuất các căn cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Đề tài do TS Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm, được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ tháng 4/2016 đến tháng 04/2018).

Các tin cũ hơn.................................................