Liên kết web
Số lượt truy cập

21

2128035

Hoạt động Khoa học

Đề tài: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay”

26/05/2017
Đề tài nghiên cứu khoa học: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (KHXH-GĐ/16-19/04) do TS. Đặng Thị Hoa làm chủ nhiệm- Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì thực hiện là một trong số các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Mục tiêu chung của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề bạo lực gia đình, xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng tới bạo lực gia đình; đề xuất giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, hướng tới mục tiêu phát huy các giá trị và mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì thực hiện và cùng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu trong nước là Vụ Gia đình- Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Viện Dân tộc học- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Để đáp ứng mục tiêu và các nội dung nghiên cứu đã đặt ra, đề tài đã thực hiện các hoạt động sưu tầm, dịch, tổng hợp các tài liệu liên quan và khảo sát thực địa trong nước. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn tại 5 tỉnh đại diện cho các vùng địa lý, gồm các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Huế, Đắk Lắk, An Giang. Tổng mẫu khảo sát là 1900 người trả lời phiếu khảo sát, cùng với các phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tại các địa bàn nghiên cứu.

Ngoài ra, đề tài tiến hành tổ chức 02 hội thảo quốc gia, 01 cuộc về các vấn đề lý luận và phương pháp trong nghiên cứu bạo lực gia đình ( đã tổ chức tại Hà Nội tháng 11/ năm 2016); 01 cuộc hội thảo với chủ đề về Thực trạng, các yếu tố tác động và giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017.

Việc sử dụng phương pháp chuyên ngành kết hợp với tiếp cận liên/đa ngành cho phép nhận diện đúng thực trạng, xu hướng và những yếu tố tác động đến bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay. Theo đó, các kết quả của đề tài sẽ đóng góp vào hoàn thiện thể chế, chính sách thực hiện Luật phòng chống bạo lực và góp phần vào quá trình triển khai thực hiện các mô hình phòng chống bạo lực gia đình trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay.

2017

Trần Thị Vân Nương


Các tin cũ hơn.................................................