Liên kết web
Số lượt truy cập

27

2127725

Hoạt động Khoa học

Công khai đề tài cấp bộ 2021-2022

23/12/2023
Danh sách các chủ nhiệm đề tài cấp bộ 2021-2022

1/ TS. Lê Ngọc Lân: /Uploads/files/Lan.pdf

2/ PGS.TS. Trần Thị Minh Thi: /Uploads/files/Thi-bo.pdf

3/ TS. Đặng Bích Thuỷ, ThS. Lỗ Việt Phương: /Uploads/files/Bich Thuy-Phuong.pdf