Hoạt động Khoa học

Sinh hoạt khoa học bằng Tiếng Anh (03/04/2020)

Vào ngày 24/11/2018,trong khuôn khổ các hoạt động khoa học thường niên năm 2018, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức một buổi sinh hoạt khoa học Tiếng Anh với chủ đề” Mental health and Psychosocial Wellbeing of Children and Young people in Viet Nam”(Tạm dịch: Sức khỏe tâm thần và đời sống tâm ly của trẻ em và thanh niên Việt nam) do TS. Đặng Bích Thủy, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên trình bày. Buổi sinh hoạt khoa học thu hút sự tham gia không chỉ của các Đoàn viên thanh niên mà còn toàn thể cán bộ trong Viện NC Gia đình và Giới.

Hội thảo khoa học: Báo cáo kết quả sơ bộ nghiên cứu khoa học năm 2018 Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/04/2020)

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai hệ đề tài cơ sở về “Lịch sử Gia đình Nông thôn Việt Nam giai đoạn 1976-1986”. Đây là hệ đề tài thuộc hướng nghiên cứu về lịch sử gia đình Việt Nam, tiếp nối hệ đề tài về lịch sử gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 1960-1975 năm 2017. Nhiệm vụ chung của các đề tài là nhằm nhận diện những đặc điểm và khuôn mẫu hôn nhân-gia đình đồng bằng sông Hồng trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, về một số chủ đề, bao gồm lựa chọn bạn đời, tổ chức cuộc sống những năm đầu sau kết hôn, phân công lao động giữa vợ và chồng, quyền quyết định giữa vợ và chồng, và một số khía cạnh của đời sống tâm lý tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1975-1986. Các nghiên cứu triển khai thực địa tại Nam Định và Thái Bình, với lượng mẫu là 800 người kết hôn trong giai đoạn 1975-1986.

Hội thảo khoa học: “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng” (03/04/2020)

Trong khuôn khổ Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), sáng ngày 5/3/2018, tại 27 Trần Xuân Soạn, Đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (KHXH-GĐ/16-19/02) do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chủ trì, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”.

Hội thảo khoa học “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển” (03/04/2020)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 16/3/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển”.

Hội thảo khoa học: Thực trạng và các yếu tố tác động đến bạo lực gia đình hiện nay (03/04/2020)

Ngày 6/2/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học công bố một số kết quả bước đầu của đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/04). Đề tài do TS Đặng Thị Hoa làm Chủ nhiệm và thuộc chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quản lý.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới nhiệm kỳ mới (04/04/2020)

Sáng ngày 16/11/2017, tại Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, trụ sở số 27 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS.Trần Thị Minh Thi giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đề tài cấp Bộ: “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/02) (03/04/2020)

Đề tài cấp Bộ “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” là một nhiệm vụ quan trọng do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì nghiên cứu và do GS.TS Nguyễn Hữu Minh làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài thực hiện trong thời gian là 2 năm (từ tháng 4/2016 đến tháng 04/2018).

Hoạt động nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2016 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/04/2020)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016, trong hai ngày 7-8/12/2016, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2016 của Viện. Tham gia các Hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Viện, đại diện phòng QLKH và HTQT và các thành viên của đề tài.

Đề tài: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (26/05/2017)

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay” (KHXH-GĐ/16-19/04) do TS. Đặng Thị Hoa làm chủ nhiệm- Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới chủ trì thực hiện là một trong số các đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đề tài cấp Bộ: “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” (26/05/2017)

Đề tài cấp Bộ “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” (Mã số: KHXH-GĐ/16-19/10) thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì. Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 5950/VPCP-KGVX ngày 8/5/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm nhận diện những đặc điểm cơ bản của gia đình Việt Nam và xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay và thập niên tiếp theo; đồng thời đề xuất các căn cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Đề tài do TS Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm, được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ tháng 4/2016 đến tháng 04/2018).

Các tin cũ hơn.................................................