Hoạt động Khoa học

Tọa đàm khoa học: Tính liên tục và sự thay đổi của giá trị gia đình

06/01/2017

Nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt khoa học do các phòng Nghiên cứu chủ trì, nhằm tăng cường trao đổi khoa học giữa các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, ngày 29/7/2015, tại Hà Nội, phòng Nghiên cứu Gia đình đã tổ chức buổi tọa đàm “Tính liên tục và sự thay đổi của giá trị gia đình”. Đây là những thông tin khoa học được chia sẻ từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Hệ giá trị gia đình Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học” (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Bình), thực hiện năm 2013-2014, do PGS.TS Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm đề tài.

Tới tham dự tọa đàm có Lãnh đạo Viện cùng các cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Nội dung của buổi tọa đàm chia làm hai phần chính: 1- Tính liên tục và sự thay đổi của giá trị gia đình; 2- Thảo luận. Trong phần một, đại diện nhóm thực hiện đề tài, PGS.TS Lê Ngọc Văn trình bày những điểm nổi bật từ kết quả nghiên cứu về hệ giá trị gia đình Việt Nam tại Thái Bình. Trong đó, nhấn mạnh đến những phát hiện về tính liên tục và sự biến đổi của các giá trị gia đình. Tác giả đưa ra khung phân tích về giá trị gia đình từ tiếp cận của nhóm đề tài được xem xét ở ba khía cạnh: 1- Kinh tế vật chất; 2- Quan hệ xã hội; 3- Tinh thần, tín ngưỡng, tâm linh. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng đề xuất hướng tiếp theo là tìm hiểu một cách sâu sắc và toàn diện hơn về gia đình Việt Nam trong lịch sử. Các kết quả nghiên cứu đó giúp các nhà nghiên cứu tránh sự phê phán phiến diện về gia đình truyền thống do sự không hiểu rõ những đặc điểm của gia đình truyền thống Việt Nam.

Phần hai của buổi tọa đàm là các ý kiến thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề giá trị gia đình và phương pháp nghiên cứu giá trị về gia đình. Các đại biểu đã gợi ra một số vấn đề cần làm rõ hơn trong những nghiên cứu sắp tới là phương pháp luận nghiên cứu giá trị gia đình. Thực tế có hai quan niệm: giá trị bàn về vấn đề gia đình và những giá trị của các thành viên trong gia đình.  Trong đó, những giá trị có tính chất đại diện cho các thành viên trong gia đình, khác với những giá trị của từng cá nhân thì lâu nay chưa được nghiên cứu. Đây là một gợi mở cho chủ đề nghiên cứu về giá trị gia đình trong những năm tiếp theo.

Thành công của buổi tọa đàm được Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đánh giá cao và tiếp tục khẳng định chủ trương tổ chức các cuộc tọa đàm do các phòng nghiên cứu chủ trì, tập trung vào các chủ đề khoa học theo định hướng nghiên cứu dài hạn của Viện.

V.N