Liên kết web
Số lượt truy cập

29

1867098

Lãnh đạo viện

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi

20/12/2022
Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học

 

Hướng nghiên cứu chính quan tâm:

 • Nghiên cứu phụ nữ
 • Sức khỏe và y tế
 • Chăm sóc trẻ em và người cao tuổi
 • Hôn nhân và ly hôn
 • Các mối quan hệ gia đình
 • Giá trị
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học, giới và gia đình

 

Một số xuất bản phẩm chính đã công bố:

* Sách/chương sách, công bố ở Việt Nam:

Trần Thị Minh Thi. 2014. Ly hôn ở Việt Nam hiện nay: Phân tích cấu trúc và kinh tế xã hội của li hôn ở đồng bằng sông Hồng những năm 2000. Nxb. Khoa học xã hội [Model of Divorce in Contemporary Viet Nam: A Socio-economic and structural analysis of divorce in the Red River Delta in 2000s. Social Sciences Publishing House. Hanoi. 294 p].

Trần Thị Minh Thi. 2011. Ly hôn ở nông thôn đồng bằng sông Hồng: Quyết định của cá nhân và tác động của các yếu tố truyền thống (Nghiên cứu trường hợp tại một xã thuộc tỉnh Hà Nam).  Trong: Trịnh Duy Luân, Helle Rydstroom, Wil Burhoorn (chủ biên).  Gia đình nông thôn Việt nam trong thời kỳ đổi mới. -  Nxb. Khoa học xã hội. Tr. 119-144.

Tran Thi Minh Thi. 2011. Chapter 7: Divorce in the Rural Red River Detal: A Case Study of Individual Choices and the Forces of Transition. In: Trinh Duy Luan, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn (ed.). Rural Families in Doi Moi Vietnam. Social Sciences Publishing House. Hanoi. P. 128-151

Trần Thị Minh Thi.  2008. Hành vi tình dục của người dân nông thôn: Nghiên cứu tại Yên Bái, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế. Trong: Trịnh Duy Luân, Helle Rydstroom, Wil Burhoorn (chủ biên). Gia đình nông thôn Việt nam trong chuyển đổi. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội. Tr. 299-344

Tran Thi Minh Thi. 2008. Sexual Behaviours among Rural People: The Provinces of Yen Bai, Thua Thien Hue and Tien Giang. In: Trinh Duy Luan, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn (ed.). Rural Families in Transitional Vietnam. Social Sciences Publishing House. Hanoi. P. 299-346.

Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Minh Thi: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề ly hôn hiện nay. Trong: Ly hôn: Nghiên cứu trường hợp Hà Nội. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội. 2002. - Tr. 24-60

Trần Thị Minh Thi.  2003. Chương 6: Di dân và môi trường và giới. Trong: Nghệ An: Đánh giá nghèo đói có sự tham gia. Poverty Task Force.  Hà Nội.

 

* Chương sách công bố quốc tế :

 1. Tran Thi Minh Thi. 2015. Divorce prevalence under the forces of individualism and collectivism in ‘shortcut’ modernity in Vietnam. In: Atsufumi Kato (ed.). Weaving Women's Spheres in Vietnam: The Agency of Women in Family, Religion and Community. Brill Publishers Asian Studies. The Netherlands.
 2. Trần Thị Minh Thi. 2012. Social and family roles of working women in transitional Vietnam. In: Atsufumi Kato (ed.). Al-ternative Intimate Spheres for Women in Vietnam. Kyoto University Global COE program for Reconstruction of the Intimate and Public Spheres in 21st Century Asia. Tokyo.
 3. Trần Thị Minh Thi. 2011. Divorce in Rural Areas in Vietnam: Results from Quantative Studies in Hanam Province. In: Wako Asato, Hideki Nakata (ed.). Migration: Global Reconstruction of Intimate and Public Sphere (Proceedings of the 3rd Next-Generation Global Workshop: Reconstruction of the Intimate and Public Spheres. December 11-12, 2010). Kyoto University.
 4. Trần Thị Minh Thi: “Social Determinants of Age at First Birth in Viet Nam”. Master Thesis. University of Washington, United States. 2006

 

* Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước:

 1. Trần Thị Minh Thi. Thực trạng phân chia con cái và nhà ở sau ly hôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Hồng). Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số  năm 2015
 2. Trần Thị Minh Thi. Socio-ecological Framework of Sexual Abuse toward Children in Vietnam from Legal and Practical Perspectives. Journal of Marriage and Family Studies. Vol. 2, 2015
 3. Trần Thị Minh Thi. 2015. Cuộc sống của trẻ em ở lại thôn quê ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25. Số 4.
 4. Trần Thị Minh Thi. Trẻ em ở lại thôn quê: Những hệ lụy xã hội. Báo Nhân dân cuối tuần. 31/5/2015
 5. Trần Thị Minh Thi. 2014. Một số tiếp cận lý thuyết về giá trị hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 4.
 6. Trần Thị Minh Thi. 2014. Chính sách chăm sóc trẻ em: Kinh nghiệm của các nước Đông Âu và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội, Số 12.
 7. Trần Thị Minh Thi, Vũ Mạnh Lợi.2013. Khác biệt xã hội trong tham gia vào quá trình dân chủ cơ sở. Tạp chí Xã hội học. Số 2 (122). Tr 31-37.
 8. Trần Thị Minh Thi. 2012. Sự phổ biến và khuôn mẫu ly hôn ở Việt Nam, 2000-2009. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 22. Số 1.
 9. Trần Thị Minh Thi. 2010. Ly hôn ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 20. Số 1.
 10. Trần Thị Minh Thi. 2009. Hành vi tình dục của người dân nông thôn Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19. Số 4.
 11. Trần Thị Minh Thi. 2007. Tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên ở nông thôn và các yếu tố tác động. Tạp chí Xã hội học. Số 4.
 12. Trần Thị Minh Thi. 2007. Các yếu tố tác động đến tuổi sinh con đầu tiên. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 17. Số 4. 
 13. Trần Thị Minh Thi. 2002. Nguyên nhân nạo hút thai của sinh viên. Tạp chí Khoa học về Phụ nữ. Số 1.
 14. Trần Thị Minh Thi. 2000. Nguyên nhân của ngoại tình. Monthly Review, No 59, Jounrnal of Women's Studies, June

* Các báo cáo hội thảo quốc tế

 1. Tran Thi Minh Thi. Socialist legacy in gender and care policies: Focusing on rural Vietnam. PANEL 2.24 Social and cultural foundation of care in rural Southeast Asia. Consortium for Southeast Asian Studies in Asia-SEASIA 2015. Kyoto, 12/2015
 2. Trần Thị Minh Thi.   Hậu quả của ly hôn về phân chia nhà ở và con cái với phụ nữ. Hội thảo Quốc tế về Gia đình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 29/9/2015
 3. Trần Thị Minh Thi.  Socialist legacy in gender and family policies
  in transforming Vietnam. KWDI International Conference, Seoul, Hàn Quốc, 5/10/2015
 4. Trần Thị Minh Thi.  Elderly Care in Transforming Viet Nam: Policy and Structural Perspectives. Hội thảo Quốc tế AAS-in-ASIA, Singapore. 2014
 5. Trần Thị Minh Thi. Biến đổi giá trị ở Nhật Bản nhìn từ góc độ so sánh. Kyoto University, Japan. 10/2013.
 6. Trần Thị Minh Thi.           Prevalence and Pattern of Divorce in Contemporary Vietnam: Tradition, Modernity and Individualism, The 5th Next-Generation Global Workshop on “Special Innovation and Sustainability for the Future: Recreating the Intimate and Public Spheres”. Kyoto University, Japan, 7-9/11 2012
 7. Trần Thị Minh Thi. Divorce and Social Risk in Vietnam: A decade looking back, 2nd APA Conference, Poster Presentation, Thailand. 3/2012    
 8. Trần Thị Minh Thi.           Presentation: Characteristics of the divorced in Vietnam in the period 2000-2010. National Scientific Workshop on the Ceremony of 25 Years of the Establishment of the Institute for Gender and Families Studies, Hanoi. 3/2012
 9. Trần Thị Minh Thi. Mức độ và các yếu tố tác động đến ly hôn ở Việt nam: 10 năm nhìn lại . International Seminar on Families in Southeast Asia: In comparison with East Asia. Kyoto University Global COE Program, Nhật bản, 3/2011
 10. Trần Thị Minh Thi. Xu hướng và các yếu tố tác động đến ly hôn ở nông thôn Việt nam”, Global Center of Excellence. University of Kyoto, Nhật bản, 10-14/12/2010
 11. Trần Thị Minh Thi. Ly hôn ở nông thôn Việt nam. International Conference on Marriage Dissolutions in Asia. National University of Singapore. 6-7/5/2010
 12. Trần Thị Minh Thi. Hành vi tình dục của người dân nông thôn Viêt Nam. The 2nd Next Generation Global Workshop. COE. Nhật bản, 11/2009.

 

Một số đề tài khoa học đã thực hiện

 

Trần Thị Minh Thi (Chủ nhiệm đề tài). Báo cáo thường niên về Bình đẳng giới ở Việt Nam: Giới và Chính trị nhìn từ Chiều cạnh thể chế và văn hóa. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. 2015.

Trần Thị Minh Thi (Chủ nhiệm đề tài). Construction of effective network for well-being of the left-behind elderly in rural community through cooperative studies between Ha Tinh and Quang Ngai provinces, Vietnam and Minamata city, Japan. The Toyota Foundation.  2015-2016

Trần Thị Minh Thi (Thành viên chính). Chăm sóc người cao tuổi trong xã hội Việt Nam đang chuyển đổi: Những chiều cạnh chính sách và cấu trúc. NAFOSTED. 2015-2016.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia chính). Nghiên cứu hệ thống về các nguyên nhân của bạo lực ảnh hưởng đến trẻ em: Việt Nam. UNICEF. 2015.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia chính). Phụ nữ hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam. UN Women. 2015.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia, trưởng nhánh nghiên cứu ở Việt nam). Hệ thống chăm sóc trẻ em và người cao tuổi ở Châu Á hiện nay (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Singapore). Đại học Kyoto. 2011-2015.

Trần Thị Minh Thi (Chủ nhiệm đề tài). Tổng quan về vai trò gia đình và nhà nước trong chăm sóc người cao tuổi . Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. 2014.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia về giới và dân tộc thiểu số). Nâng cao năng lực y tế Việt Nam. ADB và Bộ y tế. 2013.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia về giới). Phân tích giới ở Việt Nam. Dự án phòng chống và quản lý thiên tai (P118783). World Bank. 2013.

Trần Thị Minh Thi (Luận án tiến sỹ). Ly hôn ở Việt Nam. Đại học Kyoto, Nhật Bản. 2008-2012.

Trần Thị Minh Thi (Thành viên). Nghiên cứu về thay đổi giá trị ở Nhật Bản. Đại học Kyoto. 2013-2014.

Trần Thị Minh Thi (Thành viên chính). Đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong các cơ quan y tế tuyến trung ương. UNFPA và Nhóm Đối tác Y tế. 2012-2014.

Trần Thị Minh Thi (Tư vấn chính). Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất: nghiên cứu tài liệu hóa ba mô hình phòng chống lao động trẻ em ở Hà Nôi, Lai Châu và Đồng Nai.  ILO. 2013.

Trần Thị Minh Thi (Chủ nhiệm đề tài). Tổng quan về chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay. Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. 2013.

Trần Thị Minh Thi (Thành viên). Study on Weaving Women's Spheres: Living in between the public and private in Vietnamese societies. Erina Seto, Luong Van Hy,Tran Thi Minh Thi,Ninh Thien Huong. Global Center of Excellence, Kyoto University, Japan. 2011-2013.

Trần Thị Minh Thi (Thành viên chính). Hệ thống chăm sóc ở các nước Châu Á nhìn từ khía cạnh giới và thể chế.  Global Center of Excellence, Kyoto University, Japan. 2011-2014.

Trần Thị Minh Thi (Tư vấn chính). Phân tích Giới, Việt Nam, Dự án Quản lý thiên tai. WB. 2012-2013.

Trần Thị Minh Thi (Đồng chủ nhiệm đề tài). Những vấn đề cơ bản về các giai tầng xã hội Việt Nam. Viện KHXH Việt Nam. 2011-2012.

Trần Thị Minh Thi (Cán bộ nghiên cứu chính). Vai trò của phụ nữ Việt nam trong gia đình và xã hội. Đại học Kyoto. 2011-2012.

Trần Thị Minh Thi (Điều phối viên, chuyên gia kỹ thuật).  Điều phối viên Nhóm đối tác Y tế. WHO và Bộ Y tế. 2010-2014.

Trần Thị Minh Thi (Trưởng nhóm).  Đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho ngành y tế tuyến tỉnh. UNICEF và Bộ Y tế. 2012.

Trần Thị Minh Thi (Cán bộ nghiên cứu chính).  Sự hài lòng về cuộc sống ở Việt Nam. Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội. 2012.

Trần Thị Minh Thi (Tư vấn chính).  Dự án quản lý thiên tai Việt Nam: Đánh giá xã hội. WB. 2011.

Trần Thị Minh Thi (Cố vấn chuyên môn các đề tài nghiên cứu cho cán bộ nữ). Dự án nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo nữ trong khu vực nhà nước. Bộ Ngoại giao. 2010-2012.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia về giới và dân tộc thiểu số).  Báo cáo đánh giá tác động xã hội cho hai lưu vực sông Mã và sông Vu Gia Thu Bồn. World Bank. 2011.

Trần Thị Minh Thi (Thành viên Nhóm nghiên cứu ở Việt Nam). Nghiên cứu về hôn nhân và gia đình ở một số nước Châu Á. Đại học Kyoto. 2011.

Trần Thị Minh Thi (Thư ký khoa học). Gia đình nông thôn Việt nam trong thời kỳ chuyển đổi. SIDA. 2004-2011.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia). Xây dựng Monograph về Cấu trúc tuổi giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt nam. UNFPA. 2010.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia chính).  Hình ảnh gia đình và vai trò giới trong quảng cáo tại các nước châu Á. Nhật bản. 2009-2010.

Trần Thị Minh Thi (Thư ký khoa học và Nghiên cứu viên chính). Tác động của điện khí hóa nông thôn, vòng 1, vòng 2 và vòng 3. World Bank, SIDA, MOIT, New Zealand. 2001-2010.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên). Trao quyền cho phụ nữ trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập quốc tế. EOWP. 2009.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên).  Nghiên cứu về sự thay đổi trong quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình Việt Nam. Viện Xã hội học. 2008.

Trần Thị Minh Thi (Thư ký khoa học, Nghiên cứu viên chính).  Tài liệu hóa các bài học của chương trình Chia sẻ. SIDA. 2008.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia, Trưởng nhóm).  Đánh giá chung tác động của dự án Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em. AusAID. 2008.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia chính). Nghiên cứu về phân quyền của chương trình Chia sẻ. SIDA. 2006.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia). Đánh giá sau dự án Đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng và mức sống (Sector Project Loan I &II). JBIC Ha Noi and JBIC Head Quarter. 2005.

Trần Thị Minh Thi. Tuổi sinh con đầu tiên ở Việt nam và những yếu tố tác động. Luận văn thạc sỹ. Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ, 2006

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên). Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại đô thị Việt nam .Viện Xã hội học. 2005.

Trần Thị Minh Thi (Thư ký đề tài Độc lập cấp nhà nước). Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng miền núi. Bộ Khoa học công nghệ. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia chính). Đánh giá nghèo đói theo vùng 2003: Hợp phần 3: Đánh giá có sự tham gia về nghèo đói, quản lý công và cung cấp dịch vụ. World Bank, Việt Nam. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia, trưởng nhóm). Nghiên cứu về giới và sự tham gia tại dự án phát triển nông thôn Sơn la, Lai châu. EU Việt nam. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia).  Dự án đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS trong người nghiện ở Việt nam. The Ford Foundation. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên). Đánh giá hiệu quả mô hình lồng ghép dân số và phát triển ở các xá nghèo huyện Đà bắc, tỉnh Hòa bình. UB DS KHHGD. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia). Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu xã hội học ở VN. The Ford Foundation. 2003.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên). Cộng đồng trong việc chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Oxfam Quebec. 2002.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên). Sức khỏe và hành vi đi tìm sức khỏe của cộng đồng nông thôn đồng bằng sồng Hồng. Viện Xã hội học. 2000-2002.

Trần Thị Minh Thi (Chủ nhiệm đề tài).  Nhận thức và dư luận xã hội sau 10 năm thực hiện Luật bảo vệ trẻ em. UB bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 2002.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên).  Hệ thống chính trị cơ sở. Văn phòng chính phủ. 2001.

Trần Thị Minh Thi (Chuyên gia). Vai trò người chồng trong chăm sóc sức khỏe gia đình nông thôn (nghiên cứu trường hợp Hải dương). Học viện báo chí tuyên truyền. 1999-2000.

Trần Thị Minh Thi (Nghiên cứu viên).  Ly hôn ở các gia đình đô thị. Viện KHXH VN. 2000.


Các tin cũ hơn.................................................