Chi tiết sách

Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh chủ biên

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Lần xuất bản:

ISBN:

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội

Số trang: 635

Giá:

Từ khóa: Gia đình Việt Nam, Biến đổi gia đình