Liên kết web
Số lượt truy cập

110

1889731

Chi tiết báo cáo

Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế ở một xã đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn đổi mới kinh tế : 1990 tới nay: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ

Tác giả: Đỗ Thị Bình

Nơi xuất bản:

Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ

Năm xuất bản:

Số trang: 61

Từ khóa: Vai trò phụ nữ; Phụ nữ nông thôn; Đồng bằng sông Hồng