Báo cáo

Một số đặc điểm quan hệ gia đình Việt Nam giai đoạn 1946-1954 qua tài liệu sách, báo, tạp chí

Tác giả: Lê Thị Hồng Hải, Phan Thị Thanh Mai

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Một số đặc điểm quan hệ gia đình Việt Nam giai đoạn 1955-1975 qua tài liệu sách, báo, tạp chí

Tác giả: Hà Thị Minh Khương, Đào Hồng Lê

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Một số khía cạnh về văn hóa và lối sống của thanh niên Hà Nội qua các cuộc khảo sát gần đây

Tác giả: Trần Thị Hồng, Trần Thị Thanh Loan

Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Năm xuất bản: 2014

Nghiên cứu về giới tại các cộng đồng người Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Đỗ Thị Bình

Nhà xuất bản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Liên minh Châu âu

Năm xuất bản:

Bạo lực trên cơ sở giới: Trường hợp Việt Nam

Tác giả: Vũ Mạnh Lợi; Vũ Tuấn Huy; Clement, Jennifer

Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản: