Liên kết web
Số lượt truy cập

26

2127993

Sách

Bạo lực gia đình ở Việt Nam và giải pháp phòng, chống (Phân tích số liệu điều tra năm 2012)

Tác giả: Trần Tuyết Ánh, Nguyễn Hữu Minh, Hoa Hữu Vân (chủ biên)

Nhà xuất bản: Lao Động

Năm xuất bản: 2013

Tổng quan tài liệu về mại dâm và di biến động tại Việt Nam

Tác giả: Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2012

Đặc điểm di biến động của người hoạt động mại dâm nhìn từ góc độ giới tại 3 thành phố Việt Nam

Tác giả: Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2012

Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam

Tác giả: Nata Duvvury; Patricia Carney; Nguyễn Hữu Minh

Nhà xuất bản: UN Women Vietnam

Năm xuất bản: 2012

Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

Tác giả: Lê Ngọc Văn

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội

Năm xuất bản: 2012

Vài nét bàn về việc thực thi công bằng, dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Thi

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2011

Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Trịnh Duy Luân; Helle Rystrom; Will Burghoorn (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2011

Gia đình nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong chuyển đổi (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam)

Tác giả: Trịnh Duy Luân (chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2011

Các mối quan hệ trong gia đình Việt Nam

Tác giả: Bộ VH_TT_DL; Viện Gia đình và Giới; UNICEF Việt Nam

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2011