Liên kết web
Số lượt truy cập

37

2127764

Sách

Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội: sách chuyên khảo

Tác giả: Đặng Thị Hoa (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2017

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới 30 năm xây dựng và phát triển (1987-2017)

Tác giả: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Nhà xuất bản: Dân Trí

Năm xuất bản: 2017

Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ

Tác giả: IFGS, Unwomen, Australian Gov

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2016

Phụ nữ trong hoạt động nông nghiệp và tăng trưởng toàn diện ở Việt Nam

Tác giả: IFGS, Unwomen, Australian Gov

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2016

Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã hội học

Tác giả: Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Hương Trầm

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2016

Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh chủ biên

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam (Phân tích số liệu khảo sát)

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh Chủ biên

Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Đời sống văn hoá của cư dân Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh Chủ biên

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững

Tác giả: Đặng Thị Hoa chủ biên

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2014

Sách xanh gia đình Việt Nam

Tác giả: Bộ văn hoá, thể thao và du lịch

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2014