Liên kết web
Số lượt truy cập

46

2017544

Lãnh đạo viện

Viện trưởng: Nguyễn Đình Tuấn (20/12/2022)

Học vị: Tiến sĩ

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Trần Thị Minh Thi (20/12/2022)

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Xã hội học

Các tin cũ hơn.................................................