Liên kết web
Số lượt truy cập

29

2128046

Sách mới về

Thông báo sách mới số 2 năm 2016

30/05/2017

Thông báo sách mới số 2/2016

Knud S.Larsen; Lê Văn Hảo. Tâm lý học xuyên văn hoá. -H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. -594 tr., 24cm. Ký hiệu kho: Vv 2904

Nguyễn Khánh Trung. Giáo dục Việt Nam và Phần Lan: Một nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước. -H.: Khoa học xã hội, 2015. -342 tr., 24cm. Ký hiệu kho: Vv 2908

Phan Huy Đường chủ biên. Chính sách xã hội: Các vấn đề và sự lựa chọn theo hướng phát triển bền vững.  -H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. -349 tr., 24cm. Ký hiệu kho: Vv 2911

Trần Đình Tuấn. Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình. -H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. -381 tr., 24cm. Ký hiệu kho: Vv 2914

Tổng cục Thống kê. Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. -H.: Thống kê, 2015. -1175 tr., 27cm. Ký hiệu kho: Vv 2917

Đặng Dũng Chí; Hoàng Văn Nghĩa. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người. -H.: Chính trị Quốc gia, 2014. -495 tr., 24cm. Ký hiệu kho: Vv 2918

Tổng cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh. Niên giám Thống kê TP.Hồ Chí Minh 2013. -H.: Thanh niên, 2014. -350 tr., 25cm. Ký hiệu kho: Vv 2919


Các tin cũ hơn.................................................