Liên kết web
Số lượt truy cập

40

2127768

Sách mới về

Thông báo sách mới

21/12/2022
Thư viện Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Trần Thị Minh Thi (Chủ biên). Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1976-1986: Sách chuyên khảo . - H : Nxb. Khoa học xã hội, 2022 . - 695 tr., 25 cm. Ký hiệu kho : Vv 3095

Trần Thị Minh Thi, Nguyễn Hữu Minh (đồng Chủ biên). Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975: Sách chuyên khảo . - H : Nxb. Khoa học xã hội, 2022 . - 471 tr., 25 cm. Ký hiệu kho : Vv 3096

Phạm Quỳnh Phương. Biến đổi xã hội ở Việt Nam đương đại: Một nghiên cứu về phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới: Sách chuyên khảo . - H : Nxb. Khoa học xã hội, 2022 . - 355 tr., 25 cm. Ký hiệu kho : Vv 3094

Rethinking Representations of Asian Women : Changes, Continuity, and Everyday Life/ . - New York : Palgrave Macmillan, 2016 .- 202 p., 23 cm. Ký hiệu kho : Lv 1646

Linda L.Lindsey. Gender : Sociological Perspectives. - 7th ed. . - New York : Routledge, 2021.- 754 p., 25 cm. Ký hiệu kho : Lv 1647

RC06-VSA International Conference the family in modern and global societies : Persistence and change . - H : Nxb. Văn hóa Dân tộc, 2019 . - 519 p., 24 cm. Ký hiệu kho : Lv 1648

 


Các tin cũ hơn.................................................