Liên kết web
Số lượt truy cập

30

1757237

Sách mới về

Thông báo sách mới - Số 1 năm 2023

01/08/2023
Tài liệu mới tại Thư viện Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Nguyễn Đình Tuấn (Chủ biên). Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2021 . - 568 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3121

Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên). Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý tưởng đến phát hiện Khoa học . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022 . - 433 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3122

Nhiều tác giả. Phụ nữ trong xã hội Việt Nam - Báo cáo Quốc gia Viêt Nam = Women in Vietnamese Society - Country Report Viet Nam . - H : Nhà xuất bản thanh niên, 2022 . - 308 tr., 29,5 cm. Ký hiệu kho : Vv 3123

Lê Ngọc Lân (Chủ biên). Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình vùng đồng bằng Sông Hồng hiện nay: Sách chuyên khảo . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022 . - 282 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3098

Lê Anh Vũ. Hỗ trợ sinh kế đối với người lao động Khmer nhập cư từ thực tiễn Tỉnh Bình Dương: Sách chuyên khảo . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022 . - 207 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3099

Trần Đình Bích. Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng Sông Hồng hiện nay: Sách chuyên khảo . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022 . - 226 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3100

Ngô Hương Lan (Chủ biên). Vốn xã hội trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Sách chuyên khảo . - H : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2022 . - 279 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3104

Lưu Thị Lịch. Sự hài lòng về hôn nhân của các cặp vợ chồng trong những năm đầu chung sống qua khảo sát trên một số địa bàn ở Hà Nội . - H : Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022 . - 169 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3120

 

Trần Thị Mai Loan


Các tin cũ hơn.................................................