Liên kết web
Số lượt truy cập

123

2127867

Sách mới về

Sách mới năm 2015

12/02/2016

Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên). Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh /. – H.: Khoa học xã hội, 2015. – 635 tr., 24 cm

Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên). Đời sống văn hóa của cư dân Hà Nội /. – H.: Khoa học xã hội, 2014. -291 tr., 24 cm.

Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên). Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam (Phân tích số liệu) /. – H.: Khoa học xã hội, 2014. – 110 tr., 21 cm

Tran Thi Minh Thi. Model of Divorce in Contemporary Vietnam: A socio-economic and Structural Analysis of Divorce in the Red River Delta in 2000s /. – H.: Social Sciences Publishing House, 2014. – 24 cm

Zsombor Raikai (Edited). Family and Social Change in Socialist and Pos-Socialist Societies: Change and Continuity in Eastern Europe and East Asia. / - Leiden: Brill, 2014. – xx, 423 p. – 24 cm

Đặng Thị Hoa (Chủ biên). Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững / . – H.: Khoa học xã hội, 2014. – 363 tr., 24 cm

Trần Ngọc Thêm (Chủ biên). Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại /. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. – 527 tr., 24 cm. 


Tải về

Các tin cũ hơn.................................................