Hoạt động Khoa học

Công khai đề tài cấp cơ sở 2023

23/12/2023
Danh sách các chủ nhiệm đề tài:

1/ ThS. Vũ Thị Cúc:  /Uploads/files/Cuc(1).pdf

2/ ThS. Lê Thị Hồng Hải: /Uploads/files/Hai(1).pdf

3/ ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh: /Uploads/files/Hanh.pdf

4/ TS. Phan Thị Hoàn: /Uploads/files/Hoan.pdf

5/ ThS. Trần Thị Thanh Loan: /Uploads/files/Loan.pdf

6/ ThS. Lỗ Việt Phương: /Uploads/files/Phuong.pdf