Liên kết web
Số lượt truy cập

26

1757213

Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên

20/12/2022
Trưởng phòng: Trần Quý Long
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Đt cơ quan: 024 3933 3614

 

 

Giới thiệu về Phòng

- Nhân sự: Hiện phòng có 03 cán bộ, trong đó có 1 nghiên cứu viên là tiến sỹ xã hội học và 2 nghiên cứu viên là thạc sỹ xã hội học.

- Lĩnh vực nghiên cứu chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trẻ em và vị thành niên ở Việt Nam; các lĩnh vực liên quan đến trẻ em, vị thành niên trong khu vực và trên thế giới cũng như các nhiệm vụ khác (đào tạo, tư vấn).

- Định hướng: Trong những năm tới phòng sẽ tập trung khai thác sâu những mảng chủ đề liên quan đến trẻ em và vị thành niên như: vấn đề thực hiện các nhóm quyền cơ bản của trẻ em, buôn bán trẻ em, kỹ năng sống của trẻ em và vị thành niên.

 

Các xuất bản chính của cán bộ trong phòng

Đề tài khoa học:

-   Đặng Bích Thuỷ (chủ nhiệm). Đề tài cấp Bộ : Mối quan hệ cha mẹ- con cái vị thành niên ở Việt Nam. Những vấn đề đặt ra (2011- 2012)

-   Đặng Bích Thuỷ (chủ nhiệm). Đề tài cấp Bộ: Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam (2009- 2010)

-   Đặng Bích Thuỷ (đồng chủ nhiệm). Đề tài cấp Bộ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2007- 2020 (2008- 2009)

-  Đặng Bích Thuỷ (chủ nhiệm). Đề tài cấp Viện:Tổng quan một số vấn đề lý luận về buôn bán trẻ em (2014)

- Trần Quý Long (chủ nhiệm). Đề tài cấp Viện: Tổng quan việc thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay  (2014).

-   Đặng Bích Thuỷ (chủ nhiệm). Đề tài cấp Viện:Quyền chăm sóc sức khỏe trẻ em: Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay (2013)

- Trần Quý Long (chủ nhiệm). Đề tài cấp Viện: Tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (Qua một số cuộc điều tra gần đây)  (2013).

Sách/Bài trong sách:

 -  Đặng Bích Thủy [et. al.]. 2008. The Role of Family in the Education Life of Children. In: Trinh Duy Luan, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn (ed.). The Vietnamese Family in the Transition Period . Social Sciences Publishing House. Hanoi.

- Đặng Bích Thủy. 2014. Quan hệ cha mẹ- con cái vị thành niên ở Việt Nam hiện nay: Mức độ gắn kết và những vấn đề đặt ra. Trong: Nguyễn Hữu Minh (chủ biên). Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. Nxb. Khoa học xã hội.  Hà Nội

- Trần Quý Long và các tác giả khác. 2014. Biến đổi cấu trúc hộ gia đình Việt Nam và mối liên hệ với các yếu tố nhân khẩu học - xã hội. Trong: Nguyễn Hữu Minh (chủ biên). Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nguyễn Hữu Minh (chủ biên); Hà Thị Minh Khương, Trần Quý Long, Trần Thị Cẩm Nhung,Trương Thị Thu Thủy. 2014. Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở một số địa phương của Việt Nam: Phân tích số liệu khảo sát. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Tô Duy Hợp, Trương Thị Thu Thủy. 2013. Quản trị biến đổi xã hội nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong: Ngô Ngọc Thắng, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Thị Hồng Vân đồng chủ biên.  Quản trị biến đổi xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nxb. Thế giới. Hà Nội.

-  Tô Duy Hợp, Trương Thị Thu Thủy. 2013. An sinh xã hội ở nông thôn hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế do Học viện Chính trị Khu vực I - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/10/2013 tại Hà Nội.

- Đỗ Hoài Nam chủ biên; Đặng Bích Thủy và các tác giả khác. 2012. Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2011. Nxb. Thế giới. Hà Nội.

- Tô Duy Hợp, Trương Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Minh Phương. 2011. Sự biến đổi của tư duy và lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong: Nguyễn Ngọc Hà chủ biên. Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb. Khoa học Xã hội. Hà Nội.

- Trương Thị Thu Thủy, Tô Duy Hợp. 2010. Đặc điểm của sự phát triển và quản lý sự phát triển xã hội ở nông thôn Việt Nam: Đến hiện đại từ truyền thống. Trong: Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên tập. Phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở nông thôn Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb. Chính trị - Hành chính. Hà Nội.

- Đặng Bích Thủy. 2009. Quyền trẻ em- Một số chiều cạnh lý luận và thực tiễn. Trong: Trần Thị Vân Anh-Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Nghiên cứu gia đình và giới. Nxb. Khoa học xã hội.  Hà Nội

- Trần Thị Vân Anh-Nguyễn Hữu Minh chủ biên; Đặng Bích Thủy và các tác giả khác. 2009. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb. Khoa học xã hội.  Hà Nội

- Đặng Bích Thủy. 2008. Vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ em. Trong: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Bình đẳng giới ở Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội.  Hà Nội.

- Đặng Bích Thủy. 2008. Cha mẹ đối với việc định hướng nghề nghiệp của con cái. Trong: Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Bình đẳng giới ở Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội.  Hà Nội.

Bài đăng tạp chí tiếng Anh:

- Dang Bich Thuy (co-authors with Jone N, Marshall P). 2014. Falling Between the Cracks: how poverty and migration are resulting in inadequate care for children living in Viet Nam’s Mekong Delta. Website: http://www.odi.org.

- Tran Quy Long. 2013. Structural Changes within Vietnamese Household and their Correlations with Demographic and Social Elements. Vietnam Journal of Family and Gender Studies. Volume 9. December.

- Dang Bich Thuy. 2012. Child Care in Vietnam. Family and Gender Studies. Vol.7. June. Page 33-54.

- Dang Bich Thuy. 2008. Adolescent Health and its Determinants in the Context of Innovation in Vietnam. Family and Gender Studies.  Vol.3. June. Page 31-46.

Bài đăng tạp chí tiếng Việt:

-  Đặng Bích Thủy. 2015. Vai trò của nhà nước trong thực hiện quyền chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển số 25. Số 3. Trang 52-64.

- Trần Quý Long. 2015. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt được chỉ số phát triển trẻ thơ của trẻ em Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Con người. Số 1.

- Trần Quý Long. 2015. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi của trẻ em dưới 5 tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25. Số 1.

- Đặng Bích Thủy. 2014. Giới và phát triển con người. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 5 . Trang 47-57.

- Trần Quý Long. 2014. Tiếp cận giáo dục của trẻ em Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Nghiên cứu Con người. Số 4.

- Trần Quý Long. 2014. Gia đình và hoạt động chăm sóc trẻ em ở Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 1.

- Nguyễn Hữu Minh, Trần Quý Long, Trương Thị Thu Thủy. 2014. Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và một số vấn đề cần quan tâm. Tạp chí Khoa học Xã hội (Thành phố Hồ Chí Minh). Số 8 (192).

- Trương Thị Thu Thủy. 2014. Sự lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 6.

- Đặng Bích Thủy. 2013. Mô hình ứng xử của cha mẹ đối với con cái vị thành niên. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 23 Số 6.

- Trần Quý Long. 2013. Các yếu tố gia đình và sự ảnh hưởng đến tuổi thôi học của thanh thiếu niên Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 23. Số 2.

- Hoàng Thị Thơ, Trương Thị Thu Thủy. 2013. Định hướng chính trị cho sự phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 qua Văn kiện Đảng và một số nan đề đặt ra. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội. Số 12 (372).

- Đặng Bích Thủy. 2012. Quan hệ cha mẹ- con cái vị thành niên: Cơ sở lý luận và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 22. Số 2. Trang 97-108.

- Trần Quý Long. 2012. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 22. Số 3.

 - Trương Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Loan. 2012. Cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ trong quá trình giao tiếp: phân tích từ một khảo sát thực địa. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 22. Số 5.

- Lê Ngọc Lân, Nguyễn Hữu Minh, Trần Quý Long. 2011. Quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong gia đình. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 21. Số 2.

- Đặng Bích Thủy. 2010. Hội nhập kinh tế và những tác động tới thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Tạp chí Xã hội học. Số 1 (109). Trang 57-63.

- Trần Quý Long. 2010. Hoạt động kinh tế hộ gia đình ở một xã đồng bằng Bắc bộ. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 20. Số 4.

- Trương Thị Thu Thủy. 2010. Tình làng nghĩa xóm tại một làng nghề hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 20. Số 1.

- Trần Quý Long. 2009. Trẻ em và sự tham gia lao động đóng góp thu nhập cho gia đình. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19. Số 4.

- Trần Quý Long. 2009. Hành vi chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong gia đình hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19. Số 1.

- Đặng Bích Thủy. 2008. Khác biệt giới trong lao động trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 18. Số 6.

- Trần Quý Long. 2008. Lao động nội trợ của phụ nữ và các yếu tố tác động. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 18. Số 6.

- Trần Quý Long. 2007. Lao động nội trợ của phụ nữ trong gia đình nông thôn. Tạp chí Xã hội học. Số 4.

- Trần Quý Long. 2007. Khoảng cách sinh lần đầu của phụ nữ và các yếu tố tác động. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 17. Số 6.


Các tin cũ hơn.................................................