Liên kết web
Số lượt truy cập

33

1757190

Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Hôn nhân và Gia đình

23/06/2022
Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hương Trầm
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
ĐT: 024.3933 2985

 

 

Giới thiệu về Phòng

  • Phòng Nghiên cứu Gia đình có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về gia đình nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề gia đình; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề gia đình ở Việt Nam.
  • Trong 5 năm tới, Phòng Nghiên cứu Gia đình tập trung vào 02 hướng nghiên cứu: (1) Gia đình Việt Nam trong lịch sử; (2) Biến đổi văn hóa gia đình.

 

Danh mục Các ấn phẩm chính của cán bộ trong phòng

  • Đặng Thị Hoa (chủ biên). 2014. Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững. Nxb. Khoa học Xã hội. Hà Nội.
  • Bùi Thị Hương Trầm. 2014. Sự tương đồng và khác biệt trong lựa chọn giá trị gia đình (Qua cuộc khảo sát tại tỉnh Thái Bình). Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 4. Tr. 56-64
  • Trần Thị Vân Nương. 2014. Chuẩn mực hôn nhân: những quan niệm khác biệt. Tạp chí nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 4. Tr. 76-84
  • Bùi Thị Hương Trầm. 2013. Nghiên cứu gia đình Việt Nam: khái niệm, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (Qua tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới từ năm 2006 đến 2012). Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 23. Số 4. Tr. 3-15.
  • Lê Ngọc Văn. 2012. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam: Tái bản. Nxb. Khoa học Xã hội. Hà Nội.
  • Trần Thị Vân Nương. 2011. Một số cách tiếp cận lý thuyết về mối quan hệ vợ chồng trong gia đình. Tạp chí nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 21. Số 6. Tr. 3-15.

 


Các tin cũ hơn.................................................