Liên kết web
Số lượt truy cập

28

1757034

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

20/12/2022
Trưởng phòng: Lỗ Việt Phương
Học vị: Thạc sỹ
ĐT: 024.3933 2986

Giới thiệu về Phòng<Br>
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển và quản lý công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện.<Br/>

 

Các nhiệm vụ cụ thể:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học của Viện và điều phối, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động khoa học của Viện lên cấp trên.
 • Quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học và tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học của Viện.
 • Tổ chức việc đánh giá các kết quả nghiên cứu của Viện.
 • Tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội thảo khoa học về vấn đề gia đình và giới.
 • Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo đối với vấn đề gia đình và giới theo định hướng, kế hoạch của Viện.

 

Các ấn phẩm chính của cán bộ trong phòng

Sách/Chương sách

 • Phí Hải Nam, Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 2013. Xu hướng kết hôn muộn ở Việt Nam và những quan niệm mới về hôn nhân và gia đình của nhóm phụ nữ đô thị. Trong: Nguyễn Hữu Minh chủ biên. Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội. Tr. 358-374.
 • Trần Thị Hồng, Trần Thị Cẩm Nhung. 2013. Report on Girls’ and Women’s Career Perspective and Choices in the Asia-Pacific Region and the Role of Education. UNESCO. Hà Nội. 50 tr.
 • Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Cẩm Nhung. 2010. Văn hóa và lối sống đô thị miền Bắc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Trong: Chủ biên Trương Minh Dục và Lê Văn Định.  Văn hóa và Lối sống đô thị ở Việt Nam: Một cách tiếp cận. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Tr. 384-410.
 • Trần Thị Cẩm Nhung và các tác giả khác; Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Vân Anh chủ biên. 2009.  Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội. 335 tr.
 • Đặng Nguyên Anh, Nghiêm Thị Thuỷ, Phí Hải Nam. 2003. Xuất khẩu lao động ở Việt Nam: Một số vấn đề thực tiễn và chính sách. Viện Xã hội học. Hà Nội. 44 tr.

Bài tạp chí

 • Phí Hải Nam, Nguyễn Thị Lập Thu. 2015. Vai trò mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc làm của người dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị.  Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25. Số 3. Tr. 14-26.
 • Phí Hải Nam. 2015. Môi trường văn hóa gia đình với việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho trẻ em. Tạp chí Cộng sản. Số 101.
 • Nguyễn Hữu Minh, Hà Thị Minh Khương, Trần Thị Cẩm Nhung. 2014. Thực hành bổ sung thức ăn cho trẻ 7-24 tháng tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 2. Trang 67-83.
 • Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng, Trần Thị Cẩm Nhung. 2014. Bạo lực trên cơ sở giới: Một số khía cạnh về luật pháp, chính sách ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, Quyển 24. Số 3. Trang 34-49.
 • Trần Thị Cẩm Nhung. 2014. Biến đổi hệ giá trị gia đình trong thời kỳ hiện đại qua các tài liệu nghiên cứu nước ngoài. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới: Số chuyên đề Hệ gtrị gia đình Việt Nam. Quyển 24. Số 4. trang 34-45.
 • Nguyen Huu Minh, Tran Thi Hong, Tran Thi Cam Nhung. 2014. Gender-based Violence: Some Aspects on the Law and Policy in Vietnam. Vietnam Social Sciences Journal. No. 4 (162). P. 37-47.
 • Phí Hải Nam. 2013. Nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong gia đình Hà Nội: Từ góc nhìn của học sinh. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 23. Số 5. Tr. 74-84
 • Trần Thị Cẩm Nhung. 2012. Một số cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Số 6. Tr. 48-58.
 • Trần Thị Cẩm Nhung. 2009. Quyền quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình Việt Nam trong những năm gần đây. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19. Số 4. Tr.31-43.
 • Trần Thị Cẩm Nhung. 2007. Các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình qua các nghiên cứu gần đây. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 17. Số 6. Tr.17-27.

Các tin cũ hơn.................................................