Liên kết web
Số lượt truy cập

37

2017457

Các dự án HTQT chính

Dự án: "Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh"

02/06/2017
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Đại học Manchester Metropolitan (Vương quốc Anh) cùng hợp tác thực hiện dự án “Công việc chăm sóc ở các gia đình hiện đại: Những vấn đề của các thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh. Dự án do Quỹ Newton của Vương quốc Anh tài trợ thực hiện trong thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018 và do TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là chủ nhiệm dự án về phía Việt Nam.

1. Mục tiêu của dự án:

 

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác và tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu trẻ ở Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi kiến thức dưới hình thức tập huấn, trọng tâm nhằm tìm hiểu những cách thức thực hiện công việc chăm sóc trong các gia đình hiện đại theo cách tiếp cận liên thế hệ ở hai thành phố lớn của Việt Nam và Vương quốc Anh.

 

Thứ nhất, dự án này sẽ thực hiện các trao đổi nghiên cứu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về nghiên cứu so sánh về vai trò của gia đình và hệ thống chăm sóc ở hai thành phố của hai quốc gia và thu hút các nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu ở cộng đồng và thực hành một cách chuyên nghiệp về chăm sóc sức khỏe và xã hội.

 

Thứ hai, dự án sẽ tổ chức các hội thảo và xuất bản bài tạp chí về kết quả nghiên cứu nhằm phổ biến rộng rãi các nghiên cứu của hai bên. Các hoạt động của dự án sẽ nhằm trực tiếp vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các nhà nghiên cứu trẻ ở cấp độ cá nhân và hỗ trợ nâng cao năng lực ở cấp độ tổ chức thông qua các hoạt động học hỏi, điều chỉnh và cải tiến các chính sách, chương trình can thiệp hiệu quả hơn để giải quyết tốt hơn các vấn đề khó khăn của các nhà nghiên cứu trẻ đang gặp phải trong xã hội Việt Nam đang biến đổi nhanh chóng.

 

Cụ thể, dự án sẽ tìm hiểu về:

 

  1. Vai trò của gia đình hiện đại trong chăm sóc nhìn từ góc độ của thế hệ trẻ và thế hệ người cao tuổi ở các đô thị
  2. Mối tương tác giữa mạng lưới gia đình, hệ thống chăm sóc chuyên nghiệp và chính phủ trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh

 

2. Các hoạt động chính của dự án:

 

- Nhóm học giả của Vương quốc Anh làm việc với cán bộ của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới để xây dựng chương trình làm việc chi tiết của dự án

 

- Tổ chức tập huấn cho các nghiên cứu viên trẻ ở Việt Nam (Viện NC Gia đình và Giới và một số viện khác có liên quan) về những vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu về công việc chăm sóc từ cách tiếp cận liên thế hệ

 

- Thực hiện nghiên cứu ở hai cộng đồng ở Manchester và Hà Nội về chăm sóc người cao tuổi và vai trò của con cái trong chăm sóc người cao tuổi.

 

- Tập huấn tại Manchester trao đổi về nghiên cứu chăm sóc, vai trò của gia đình, thực hành và chính sách liên quan đến chăm sóc trong xã hội đang già hóa dân số ở Việt Nam và Vương quốc Anh, tăng cường các thảo luận giữa các nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam và các học giả của Vương quốc Anh.

 

- Thảo luận về hướng nghiên cứu và cơ hội đẩy mạnh hợp tác giữa hai cơ quan.

 

3. Kết quả dự kiến của dự án:

 

Ở cấp độ cá nhân, các nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam sẽ hưởng lợi từ các hội thảo tập huấn phát triển kỹ năng thực hiện các nghiên cứu quốc tế và nâng cao kiến thức về công việc chăm sóc chuyên nghiệp về y tế và xã hội.

 

Ở cấp độ tổ chức, mối quan hệ đối tác sẽ đóng góp vào tạo cầu nối nhằm chia sẻ các nghiên cứu, thực hành và chính sách giúp các học giả Việt Nam hiểu hơn về vai trò tổng hợp của chính phủ trong Hệ thống Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS). Đồng thời, các nhà nghiên cứu của Vương quốc Anh sẽ có hiểu biết hơn về vai trò của gia đình, cộng đồng trong việc cung cấp công việc chăm sóc trong mạng lưới quan hệ gia đình ở xã hội Việt Nam.

2017

 

Trần Thị Cẩm Nhung