Các phòng và trung tâm nghiên cứu

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ và Giới (03/04/2020)

Trưởng phòng: Trần Thị Hồng
Học vị: Tiến sĩ xã hội học
Email: hong_xhh@yahoo.com
Đt: 024 3933 4622

Phó trưởng phòng: Đặng Thanh Nhàn
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học

Phòng Nghiên cứu Gia đình (21/04/2020)

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Hương Trầm
Thạc sỹ Xã hội học
ĐT: 024.3933 2985

Phòng Nghiên cứu các Vấn đề Xã hội (21/04/2020)

Trưởng phòng: Lê Ngọc Lân
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Email : lan6212@yahoo.com
Đt: 0915 956145

Phó trưởng phòng: Trịnh Thái Quang
Học vị: Tiến sĩ Xã hội học
Đt: 024 3933 3088

Phòng Nghiên cứu Trẻ em và Vị thành niên (03/04/2020)

Phó Trưởng phòng: Trần Quý Long
Học vị: Thạc sỹ Xã hội học
Đt cơ quan: 024 3933 3614

Các tin cũ hơn.................................................