Tin hoạt động

Thể lệ gửi bài

17/02/2022
cho Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

1. Bài viết gửi Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (bản tiếng Việt và tiếng Anh) có nội dung về hôn nhân, gia đình, giới và phụ nữ, chưa đăng trên các sách, báo, và internet.

 

2. Bài viết được soạn theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1.2, cách đoạn trên 6pt. Độ dài bài viết khoảng 5000-7000 từ (đối với bài tiếng Việt) và 8000-12000 từ (đối với bản tiếng Anh); tên bài viết không quá 20 từ, tóm tắt không quá 200 từ, từ khoá 3-5 từ.

 

3. Bài viết trình bày theo thứ tự sau: tên bài, tên tác giả, tóm tắt, từ khoá, và nội dung bài viết. Nội dung bài viết gồm năm phần: Đặt vấn đề/giới thiệu, phương pháp và số liệu nghiên cứu (nếu có); kết quả nghiên cứu (tác giả đặt tên cụ thể theo nội dung bài), kết luận/thảo luận, và tài liệu tham khảo.

 

4. Tài liệu tham khảo (Reference) phải đảm bảo chính xác về nội dung và hình thức theo quy định, gồm hai dạng trích dẫn trong bài và danh mục tài liệu trích dẫn (reference list).

 

Trích dẫn trong bài viết đối với tác giả Việt Nam phải viết đầy đủ tên họ, để trong dấu ngoặc đơn theo thứ tự (Họ tên tác giả, năm xuất bản), khi trích dẫn nguyên văn phải để trong ngoặc kép và ghi rõ số trang, ví dụ: (Trần Thị Minh Thi, 2016:12). Tác giả nước ngoài viết họ tác giả, năm xuất bản và số trang nếu trích dẫn nguyên văn (Iglehart, 1997:20). Việc trích dẫn nguồn có từ ba tác giả hoặc cơ quan, tổ chức trở lên thì sẽ ghi tên tác giả/tổ chức đầu tiên và cộng sự/các cơ quan khác, ví dụ (Nguyễn Hữu Minh và cộng sự, 2019; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan khác, 2008).

 

Danh mục tài liệu trích dẫn chỉ liệt kê tài liệu đã trích dẫn trong bài viết theo thứ tự abc. Thông tin chi tiết về tài liệu gồm: họ tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Đối với tài liệu tiếng nước ngoài viết họ và tên tác giả. Một tác giả có nhiều ấn phẩm công bố trong cùng một năm thì cần thêm chữ a, b, c vào sau năm công bố để phân biệt.

 

Đối với tài liệu internet: Tên tác giả (nếu có), năm (nếu có), tên tài liệu, đường dẫn để tiếp cận tài liệu, thời gian trích dẫn.

 

5. Bài viết gửi đến Tòa soạn cần ghi rõ họ tên tác giả/đồng tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ. Đối với bài không được sử dụng, Tòa soạn không trả lại bản thảo.

 

6. Thông tin liên hệ

 

Phòng Biên tập – Trị sự, Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

Phòng 420, Tầng 4, Số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Email: giadinhvagioi@gmail.com, ifgs@vass.gov.vn;  Điện thoại: 024.39331743

Tạp chí trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học và bạn đọc!

 

 

Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới

 

2022