Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

26

199899

Sách mới về

Thông báo sách mới số 6/2017

19/06/2018

Peter L.Berger. Lời mời đến với xã hội học: Một góc nhìn nhân văn. - H. : Tri thức, 2016 . - 333 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1634

Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng Đồng Chủ biên. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu. - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . - 411 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1619

Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương Đồng Chủ biên. Tiếp cận dựa trên quyền con người: Lý luận và thực tiễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 251 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1628

Phan Tân. Dư luận xã hội lý luận và thực tiễn - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 336 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1625

Đinh Thị Vân Chi. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa. - H. : Văn hóa Dân tộc, 2015 . - 579 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1629

Daniel M. Haybron. Dẫn luận về hạnh phúc. - H. : Hồng Đức, 2016 . - 206 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1631

Phạm Văn Đức, Hwang Eui Dong, Kim Sea Jeong Đồng chủ biên. Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc. - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 394 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vv 2996