Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

5

199878

Sách mới về

Thông báo sách mới số 4/2018

28/11/2018

Trần Thị Hồng - Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện quyền được đối xử công bằng và đảm bảo an toàn của lao động nữ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam . - H. : [s.n.], 2018 . - 100 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1742

 

Ủy ban thường vụ quốc hội - Viện nghiên cứu lập pháp; Tổ chức Lao động quốc tế; Tổ chức Lao động quốc tế. Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)= Workshop comment on the draft Labour code (rivised). - H. : [s.n.], 2018 . - 65 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1743

 

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; The Toyota Foundation. Hội thảo quốc tế : Tăng cường sự tham gia xã hội trong chăm sóc người cao tuổi: đối thoại chính sách và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam, Nhật Bản và Vương Quốc Anh . - H. : [s.n.], 2018 . - 59 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLv 1744

 

Oxfam. Thu hẹp khoảng cách cùng giảm bất bình đẳng ở Việt Nam : Báo cáo nghiên cứu chính sách . - H. : Lao động xó hội, 2017 . - 50 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3039

 

Oxfam. Even It Up : How to Tackle Inequality in Vietnam . - H. : Labor and Social Publising House, 2017 . - 50 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : TLl 1295

 

Qxfam. Sau thể chế hóa : Triển khai đổi mới lập kế hoạch cấp xã, phân cấp đầu tư cho cấp xã và trao quyền cho cộng đồng hướng đến giảm nghèo. Tổng hợp kết quả khảo sát tại Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 62 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3040

 

Oxfam. Đổi mới hỗ trợ phát triển sản xuất và khuyến nông hướng đến giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số: Tổng hợp kết quả khảo sát tại Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 62 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3041