Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

82

199956

Sách mới về

Thông báo sách mới số 3/2018

28/11/2018

Teresa Ciabattari. Sociology of Families : Change, Continuity, and Diversity . - United Stated : SAGE Publications, Inc., 2017 . - 254 p., 23 cm. Ký hiệu kho : Lv 1637

 

Scott A. Miller. Developmental Research Methods . - Fifth ediction . - United States : SAGE Publications, Inc., 2018 . - 465 p., 25 cm. Ký hiệu kho : Lv 1638

 

Lynn Prince Cooke. Gender-Class Equality in Political Economies . - New York. : Routledge, 2011 . - 270 p., 23 cm. Ký hiệu kho : Lv 1639

 

Social Mobiltty and Equality of Opportunity in Vietnam : Trends and Impact Factors . - H. : Nxb. Hồng Đức, 2018 . - 76 p., 29 cm. Ký hiệu kho : Lv 1640

 

Dịch chuyển xã hội và bình đẳng cơ hội tại Việt Nam : Xu hướng và các yếu tố tác động . - H. : Nxb. Hồng Đức, 2018 . - 73 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3027

 

Lê Ngọc Lân. Người cao tuổi trong gia đình Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi xã hội . - H. : [s.n], 2017 . - 187 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : Tlv 1740

 

Nguyễn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hằng. "Không bỏ ai lại phía sau trong quá trình phát triển tại Việt Nam : Câu chuyện từ Chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ" . - H. : [s.n], 2018 . - 41 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : TLv 1741