Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

17

199890

Sách mới về

Thông báo sách mới số 2/2019

17/06/2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hôi – Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Lao động nữ chưa qua đào tạo -  những vấn đề xã hội trong kỷ nguyên số . – H. : Lao Động, 2018. – 344 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3046.

 

Judith Lorber. Gender Inequality : Feminist Theories and Politics . - 5th ed. . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 342 p., 23 cm. Ký hiệu kho : Lv 1642.

 

Fazlinda Faroo. Remarriage in the Malay Community : An Exploration of Perception, Expectations and Adjustments to Stepfamily Living . - Singapore. : PPIS, 2012 . - 178 p., 21 cm. Ký hiệu kho : Lb 70.

 

Fazlinda Faroo. "I'm Getting Married ... Again!" : Exploring Chidren's Understanding and Experience of Parental Remarriage . - Singapore : PPIS, 2012 . - 81p., 21 cm. Ký hiệu kho : Lb 71.

 

Trần Thị Minh Ngọc chủ biên. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2018 . - 463 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vv 3050, Vv 3051.

 

Kỷ yếu diễn đàn đa phương: Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 121 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3045.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuyển tập tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình . - H. : Thế giới, 2017 . - 123 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1651.

 

Đỗ Thị Thạch. Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững . - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018 . - 312 tr., 24 cm. Ký hiệu kho : Vv 3049.

Yoko Hayami chủ biên. Các tiềm năng chăm sóc ở Đông Nam Á = 東南アジアにおけるケアの潜在力 . - Kikugami : Nhà xuất bản Đại học Kyoto, 2019. – 596 tr., 20 cm. http://www.kyoto-up.or.jp/books/9784814002009.html

 

Masaru Fujii, Shoko Hirai, Showa-do chủ biên, Người nhập cư và thế giới địa phương: Cấu trúc và chức năng của hôn nhân quốc tế Đông Á = 東アジアの国際結婚と「地方的世界」』=. – [s.l]. : [s.n.], 2019 . - 384 tr., 20 cm. http://www.showado-kyoto.jp/book/b428006.html