Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

46

199919

Sách mới về

Thông báo sách mới số 2/2018

19/06/2018

Trần Thị Mai Thanh. Bác Hồ với phụ nữ . - H. : Thanh niên, 2017 . - 242 tr., 21 cm. Ký hiệu kho : Vb 1644

Lưu Minh Văn. Giá trị trong lối sống của sinh viên Việt Nam hiện nay : Thực trạng và xu hướng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 275 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1643

Lê Ngọc Hùng. Chính sách xã hội (sách chuyên khảo) . - H. : Thế giới, 2017 . - 299 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vb 1642

Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng Trung Bộ hiện nay : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia . - H. : Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, 2016 . - 381 tr., 30 cm. Ký hiệu kho : TLv 1726

Lý Hành Sơn. Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam : Nghiên cứu tại vùng miền núi phía Bắc . - H. : Khoa học xã hội, 2017 . - 399 tr., 20 cm. Ký hiệu kho : Vv 1638

Học viện Phụ nữ Việt Nam. Giới trong phát triển kinh tế bền vững : Hội thảo khoa học Quốc gia . - H. : Phụ nữ, 2017 . - 356 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 3001

Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tục lệ hôn nhân của người H'mông Hoa . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . - 251 tr., 50 cm. Ký hiệu kho : Vv 3000