Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

6

199879

Sách mới về

Thông báo sách mới số 1/2019

17/06/2019

Patcharawalai Wongboonsin and Jo-Pei Tan (editor). Care Relations in Southeast Asia: The Family and Beyond. Series: The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives. Vol. 8. The Netherlands. : Brill Academic Pub. , 2018. – 374 p., 24 cm.

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc gia : Giới trong phát triển kinh tế bền vững . - H. : Phụ nữ, 2017 . - 422 tr., 29 cm.

 

Lê Kim Sa chủ biên. Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam : Đo lường và động thái phát triển . - H. : Khoc học xã hội, 2017 . - 226 tr., 20 cm.

 

Trần Ngọc Thêm. Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế : Sách tham khảo . - H. : Chính trị Quốc gia  - Sự thật, 2017 . - 603 tr., 23 cm.

 

John Monaghan & Peter Just. Nhân học xã hội và văn hóa : Một giới thiệu ngắn . - H. : Tri thức, 2017 . - 273 tr., 20 cm.

 

Trương Giang Long chủ biên. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 587 tr., 24 cm.

 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 . - H. : Chính trị Quốc gia -  Sự thật, 2017 . - 403 tr., 24 cm.