Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

38

199911

Sách mới về

Thông báo sách mới số 1/2018

19/06/2018

Tổng cục Thống kê. Kết quả chủ yếu điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015. - H. : Thống kê, 2016. - 306 tr., 29 cm. Ký hiệu kho : Vv 2989

Nguyễn Đức Lộc Chủ biên. Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Tập 2. - H. : Tri thức, 2016. - 603 tr., 20cm. Ký hiệu kho : Vb 1624

Nguyễn Quý Thanh. Phép đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam: mạng lưới quan hệ - lòng tin - sự tham gia, 2016. - 471 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2995

Phan Hữu Dật. Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam. - H. : Thế giới, 2016. - 295 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2991

Ngô Đức Thịnh. Phân hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 471 tr., 24cm. Ký hiệu kho : Vv 2993

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 mức sinh ở Việt Nam: những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động. - H. : Thông tấn, 2016. - 78 tr., 30cm. Ký hiệu kho : Vv 2987