Hoạt động Khoa học

THƯ MỜI

17/04/2021
Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Vun đắp giá trị Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp"
Nhằm cung cấp các luận cứ khoa  học và thực tiễn để xác định nội hàm và giải pháp về các giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chsc Hội thảo Khoa học Quốc gia "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và Giải pháp"
 
Thời gian tổ chức HT dự kiến: 21-25/6/2021. 
Địa điểm tổ chức: Hà Nội
 
BTC Hội thảo trân trọng kính mời các Anh/ Chị gửi bài viết đến Hội thảo. 
 
Thời hạn gửi bài: 
1. Đăng ký tên bài viết và tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt) trước ngày 29/4/2021. 
2. Gửi báo cáo toàn văn: 30/5/2021. 
3. Thông báo chấp nhận bài viết: 05/6/2021. 
 
Các Anh/ Chị quan tâm vui lòng tham khảo Nội dung chính, Các chủ đề của Hội thảo và Thể lệ gửi bài trong Thư mời được gửi kèm theo trong email này. 
 
Trân trọng.

Tải về