Điểm nhấn
Liên kết web
Số lượt truy cập

20

242363

Hoạt động Khoa học

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 2017 : THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

06/12/2017
Chiều ngày 24/11/2017, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017: “Thực hiện quyền được đối xử công bằng và đảm bảo an toàn của lao động nữ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam” do TS. Trần Thị Hồng làm chủ nhiệm đề tài. Tham gia hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở gồm có: GS.TS.Nguyễn Hữu Minh (Chủ tịch hội đồng), GS.TS.Trịnh Duy Luân (Phản biện 1), TS.Trần Thị Minh Thi (Phản biện 2), PGS.TS.Lê Ngọc Văn (Ủy viên hội đồng), TS.Đặng Thị Hoa (Ủy viên hội đồng).

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS.Trần Thị Hồng đã trình bày phương pháp triển khai đề tài và một số kết quả chính. Với phương pháp tổng quan, phân tích tài liệu sẵn có, báo cáo đã trình bày các quy định quốc tế về đảm bảo công bằng giới trong tuyển dụng, ký kết hợp đồng, trả lương, sa thải,… và các quy định quốc tế về đảm bảo an toàn cho lao động nữ khỏi các yếu tố nguy hiểm, độc hại, khỏi nguy cơ bị lạm dụng, bạo lực,… Để xem xét pháp luật Việt Nam hiện hành có phù hợp với các quy định quốc tế đó hay không, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 26 chỉ số để rà soát, phân tích, gồm các chỉ số rà soát quy định luật pháp Việt Nam về quyền được đối xử công bằng của lao động nữ, các chỉ số rà soát quy định luật pháp Việt Nam về quyền được đảm bảo an toàn của lao động nữ và các chỉ số quy định về cơ chế thực thi luật pháp Việt Nam về quyền đối xử công bằng và đảm bảo an toàn cho lao động nữ. Trên cơ sở 26 chỉ số, báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra những quy định về quyền đối xử công bằng và đảm bảo an toàn cho lao động nữ đã được thể hiện như thế nào trong  luật pháp Việt Nam và các khoảng trống về mặt pháp lý cần phải bổ sung. Qua phân tích những vấn đề bất bình đẳng giới trong tuyển dụng, thu nhập, sa thải và những vấn đề còn tồn tại trong đảm bảo an toàn cho lao động nữ về thể chất, tinh thần, sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc quyền, báo cáo đã chỉ ra rằng một số quy định pháp luật về quyền cho lao động nữ ở hai khía cạnh này còn chưa được đảm bảo thực thi trên thực tế. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu đã có, báo cáo đã đề xuất một số chủ đề cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực việc làm ở Việt Nam.

 

Các thành viên hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và cũng đã đóng góp ý kiến để nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo. Nhìn chung, đề tài đã làm rõ được các vấn đề nghiên cứu, nội dung của báo cáo thuyết phục, số liệu cập nhật, khung phân tích và cấu trúc nội dung của báo cáo chặt chẽ. Hội đồng  thống nhất nghiệm thu và nhất trí báo cáo đề tài đủ điều kiện để bảo vệ cấp Bộ.\

2017

 

Thanh Loan


Các tin cũ hơn.................................................