Lãnh đạo viện

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới: Đặng Thị Hoa

04/04/2020
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ Dân tộc học
Điện thoại: 024-3933 0102

 

 

Hướng nghiên cứu chính quan tâm:

 • Văn hoá gia đình, Biến đổi gia đình
 • Hôn nhân
 • Quản lý xã hội, phát triển xã hội
 • Dân số học tộc người, Nhân học y tế

 

Một số xuất bản phẩm chính đã công bố từ năm 2004 đến nay:

* Sách, chương sách

 • Đặng Thị Hoa chủ biên. 2014.  Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Đặng Thị Hoa và các tác giả khác. 2012. Văn hóa các tộc người vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội
 • Đặng Thị Hoa và những người khác đồng chủ biên. 2011. Dân tộc Kháng ở Việt Nam. Nxb. Văn hoá Dân tộc. Hà Nội.
 • Đặng Thị Hoa. 2011. Mô hình sống và quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Trong: Trịnh Duy Luân và những người khác chủ biên. Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. - Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội.
 • Đặng Thị Hoa. 2008. Thực trạng giáo dục và vai trò của cha mẹ trong giáo dục con cái ở nông thôn Việt Nam: Nghiên cứu tại Yên Bái, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang. Trong: Trịnh Duy Luân và những người khác đồng chủ biên. Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi. - Nxb KHXH. Hà Nội.
 • Đặng Thị Hoa.  2007. Chương 3: Tổ chức xã hội. Trong: Dân tộc Lô Lô ở Việt Nam. Nxb. Thông tấn. Hà Nội
 • Đặng Thị Hoa và các tác giả khác. 2004. Hôn nhân và gia đình các dân tộc Hmông, Dao ở Lai Châu và Cao Bằng. Nxb. Văn hoá Dân tộc. Hà Nội.

* Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

 • Đặng Thị Hoa và các tác giả khác. 2015. Hôn nhân xuyên biên giới ở các tỉnh miền núi Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số 8 (93).
 • Đặng Thị Hoa. 2014. Đổi mới hệ thống chính trị cơ sở nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Tạp chí Giáo dục lý luận. Số 219. Tháng 11.
 • Đặng Thị Hoa. 2014. Tiếp cận lý thuyết nhân học trong nghiên cứu gia đình. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 24. Số 4
 • Đặng Thị Hoa. 2014. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Cộng sản: Chuyên đề cơ sở. Số 93. Tháng 9
 • Đặng Thị Hoa. 2013. Sử dụng vốn tín dụng trong nỗ lực giảm nghèo của hộ gia đình và phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 23. Số 5.
 • Đặng Thị Hoa, Đặng Chí Thông. 2012. Vai trò của hương ước trong quản lý xã hội hiện nay ở vùng dân tộc thiểu số: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Sơn La. Tạp chí Dân tộc học. Số 6.
 • Đặng Thị Hoa. 2010. Công tác cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số Tây Thanh Hóa – Nghệ An. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 4.
 • Đặng Thị Hoa, Trần Văn Hoà. 2009. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội và văn hóa đến cơ chế ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực của người Khơ-mú. Tạp chí Dân tộc học. Số 1&2.
 • Đặng Thị Hoa. 2009.  Ảnh hưởng của yếu tố truyền thống tới phát triển kinh tế hộ gia đình ở người Khơ mú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số 1.
 • Đặng Thị Hoa. 2008. Vấn đề bạo lực gia đình ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp chí Dân tộc học. Số 4.

Các tin cũ hơn.................................................